title>Strona Klubu Miłośników Gier Bitewnych Ośmiornica Łódzka

O O�miornicy
News
Turnieje
Relacje
Ligi Lokalne
Kampanie
Zdj�cia
Cz�onkowie
Regulamin
Forum
Macki Wojny

Regulamin Klubu Miłośników Gier Bitewnych „Ośmiornica Łódzka”1.Klub Miłośników Gier Bitewnych „Ośmiornica Łódzka”, zwany dalej Klubem jest nieformalnym, dobrowolnym i niedochodowym stowarzyszeniem miłośników figurkowych gier strategicznych.
2.Celem działalności Klubu jest zrzeszanie osób grających w strategiczne gry figurkowe, malarzy, modelarzy i entuzjastów tego hobby oraz zapewnianie im możliwości wspólnego realizowania zainteresowań (organizacja sal, stołów, terenów) oraz wymiany informacji i myśli na jego temat (forum internetowe).
3.Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich członków Klubu, a jego akceptacja jest warunkiem koniecznym członkostwa.
4.Ilekroć w niniejszym regulaminie występuje wymóg formy pisemnej, deklaracje, oświadczenia, informacje i rekomendacje zamieszczone muszą być na stronach forum internetowego klubu w stosownych tematach.
5.Wszystkie głosowania w Klubie mają charakter jawny, trwają nie krócej niż 48 godzin i są przeprowadzane za pośrednictwem internetu na stronach forum internetowego Klubu a o ich rozpoczęciu członkowie powiadamiani są drogą mailową.
6.Na potrzeby regulaminu
a) słowo „Klubowicz” jest równoważne z określeniem „członek Klubu”.
b) słowo „Większość” jest równoważne z określeniem „większość uczestniczących w głosowaniu Klubowiczów”.

Członkostwo w Klubie

7.Członkiem Klubu może zostać każdy entuzjasta figurkowych gier strategicznych z województwa łódzkiego.
8.Członkiem Klubu może zostać również osoba spoza województwa łódzkiego, pod warunkiem, że Klubowicze wyrażą na to zgodę w głosowaniu.
9.Zaliczenie w poczet członków Klubu następuje automatycznie, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
a)Złożenie pisemnej deklaracji chęci przystąpienia przez kandydata,
b)Zatwierdzenie członkostwa zwykłą większością w głosowaniu przeprowadzonym wśród członków Klubu (quorum nie jest wymagane)
10.W przypadku odrzucenia kandydatury o członkostwo ubiegać się można ponownie, nie wcześniej jednak niż 3 miesiące od ostatniej próby.
11.Klubowicz może zrzec się członkostwa w Klubie w każdej chwili poprzez pisemne oświadczenie woli na stronach forum internetowego Klubu. Zrzeczenie się członkostwa nie upoważnia klubowicza do ubiegania się o zwrot wniesionych składek członkowskich.

Prawa i obowiązki członków

12.Klubowicz ma prawo do:
13.a) wykorzystywania jego zasobów w celu realizacji swojego hobby;
b) noszenia klubowych oznaczeń;
c) uczestnictwa w imprezach jako przedstawiciele Klubu i sygnowania swojego uczestnictwa w nich nazwą Klubu;
d) organizacji imprez klubowych;
e) organizacji wyjazdów na imprezy zewnętrzne;
f) bycia wybieranym na stanowiska istotne dla działalności Klubu;
g) brania udziału w głosowaniach.
h) zgłaszania i popierania wniosków o przeprowadzanie głosowań
i) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Klubu, w szczególności dotyczących:
j) zarządzania przedmiotami pozostającymi w dyspozycji Klubu

14.Klubowicz ma obowiązek:
a)godnie reprezentować Klub;
b)brać czynny udział w życiu Klubu;
c)udzielać pomocy w organizacji dużych imprez i ważnych dla Klubu wydarzeń.
15.Korzystając ze środków udostępnionych przez Klub, klubowicz ma obowiązek pozostawić je w jak najlepszym stanie i porządku, pod groźbą ograniczenia prawa do korzystania z ww. środków. W szczególności dotyczy to zachowania porządku w salach udostępnianych Klubowi przez podmioty trzecie.
16.Informacja o turniejach i imprezach odbywających się z wykorzystaniem majątku Klubu musi zostać podana do publicznej wiadomości na forum intenetowym KmGB OŁ w dziale "Turnieje" nie później niż na 7 dni przed planowaną datą imprezy.
17. Opłacać składki członkowskie

Finansowanie klubu

18.Środki potrzebne do realizacji działalności Klubu pochodzą z OBOWIĄZKOWYCH składek, wpływów z organizowanych imprez, wpłat oraz darowizn w formie rzeczowej wnoszonych przez Klubowiczów.
19.Do prowadzenia finansów Klubu powołany zostaje Skarbnik.
20.Wysokość OBOWIĄZKOWEJ składki miesięcznej ustala się na 2zł. Składki można wpłacać na rachunek bankowy prowadzony przez Skarbnika lub Skarbnikowi osobiście za okres jednego miesiąca, kwartału lub roku z góry.
21.Skarbnik w sposób jawny prowadzi kasę Klubu zamieszczając informację o aktualnym stanie kasy oraz wniesionych składkach na forum internetowym Klubu oraz dysponuje środkami na wniosek Klubowiczach.

Decyzje w Klubie

22. Decyzje w klubie podejmują Klubowicze z opłaconą składką członkowską.
23. Do podjęcia decyzji jest potrzebna więszkość głosów Klubowiczów patrz pkt. 6


Usunięcie z Klubu:
24. Usunięcie z klubu może nastąpić za naruszenie regulaminu klubu i potwierdzenie tego w głosowaniu więszkością głosów.
25. Członek z nie opłaconą składka członkowską za 2 miesiące jest usuwany z klubu automatycznie - bez dodtakowego głosowania.

Dodatkowe funkcje:
26. Administrator forum
27. Administrator strony
28. Administrator FB
29. Klucznicy
30. Skarbnik
Webdesign by zembol (C) 2010 - Webmaster: zembol - Pytania, wnioski, aktualizacje @ zembol